Still Working On The Title

“If you tell the truth, you don’t have to remember anything”
— Mark Twain
The Dutch & Dutchess In a Nutshell (part III)

I still have some unimportant things to write and I have nothing to do, so let’s continue with the part III,

Ik heb nog enkele niet belangrijke zaken te melden. Ik heb even niks te doen, dus daarom maar verder met deel III.

 • The boiling point of Dutch is really low.
 • Het kookpunt van de Nederlanders is erg laag.

image

Their skin is so pale that it’s easily get sun burn. Let them exposed in the sun without sunblock for around 30-60 minutes (low temperature is enough, 25 degree) and you can see they’re burned. 

Hun huid is erg bleek en verbrandt snel in de zon. Stel ze bloot aan de zon zonder zonnebrandolie voor ongeveer 30-60 minuten (lage temperatuur is genoeg, 25 degree) en je kunt ze zien verbranden.

 • The feeling Warm and Cold is very relative.
 • Het gevoel van Warm en Koud is erg relatief.

I come from a tropical country where the daily temperature is between 26-33 degree. The picture below explaining what happen when the temperature is 18-21 degree.

Ik kom uit een tropisch land waar het dagelijkse temperatuur gemiddeld tussen 26-33 graden is. De foto hieronder laat zien wat er gebeurt als de temperatuur 18-21 graden is.

image

 • The Dutch are really good in Ice Skating.
 • De Nederlanders zijn heel goed in Schaatsen.

image

Just look how much medals they got in the winter olympics in Sochi. The rumour says that Dutch people are so good in ice skating because they always skating even when they go to work. I can confirm this rumour is not true. They go to work like a normal dutch being, with bicycle, train, or their (small) car. The other fact that I can confirmed is they start learning how to skate since they are young.

Kijk maar eens hoeveel medailles ze hebben gewonen op de olympische spelen in Sotsji. Het gerucht gaat dat de Nederlanders zo goed zijn in schaatsen doordat ze altijd schaatsen en zelfs naar hun werk. Ik kan zeggen dat het niet waar is. Ze gaan naar hun werk als normale mensen, op de fiets, met de trein of met hun (kleine) auto. Iets anders wat ik kan zeggen is dat zij al op jonge leeftijd met schaatsen beginnen.

image

 • The public transportation in The Netherlands is highly developed.
 • Het openbaar vervoer in Nederland is goed ontwikkeld.

It is so sophisticated and so complex that even the dutch barely understand how it works. There are a lot of possibilities to travel around with public transportation like train, bus, tram, and metro, but they are not cheap.

Het is echter zo ingewikkeld dat zelfs de Nederlanders nauwelijks begrijpen hoe het werkt. Er zijn heel veel mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer zoals trein, bus, tram en metro, maar het is niet goedkoop.

image

So far, I only know about these facts :

Tot nu toe, weet Ik de volgende feiten:

- It’s difficult to buy a ticket, you can only buy it in certain station.
- Het is moeilijk om ticket te kopen, je kunt het alleen op bepaalde stations kopen.

- You can buy a public-transport card and charge it with some amount of money.
- Je kunt een ov-chipkaart kopen en het opladen met geld.

- This card has a lot of variations, with the discount, personal or anonymous, kids below 12, student card, pension card, and business card (just one SIMPLE card is never enough).
- Deze kaart heeft veel variaties, met de korting, persoonlijk of anoniem, kinderen onder 12 jaar, studentenkaart, 65+ kaart, en businesskaart (gewoon één eenvoudig kaart is nooit genoeg).

- Student card is not valid during weekends and school holiday.
- Een Studentenkaart is niet geldig in het weekend en schoolvakantie.

- You can buy another special-discounted-ticket (If the discount in your card is not big enough) in Albert Heijn, Blokker, Kruidvat, Hema, etc. (these store are not even related to transportation service, they are supermarket, drugstore and warehouse).
- Je kunt andere speciale kortingskaarten kopen (Als de korting op je kaart nog niet groot genoeg is) in Albert Heijn, Blokker, Kruidvat, Hema, enz. (Deze winkels hebben geen relatie met het openbaar vervoer, ze zijn supermarkten, drogisterijen en warenhuizen).

- If you buy special-discounted-train ticket in the store I mentioned above, you need to read carefully the terms and conditions which could be confusing (even more for foreigners because they are in Dutch.)
- Als je speciale kortingskaarten koopt in de winkel zoals ik hier boven heb genoemd, moet je de condities goed lezen. Ze kunnen verwarrend zijn. (zeker bij buitenlanders omdat de condities in het Nederlands zijn).

- The common terms and conditions are, tickets only valid until dd/mm/yyyy, tickets is not valid in certain days, if you have activated it, it’s only valid for 1 day, and probably there are more.
- De voorwaarden condities zijn: tickets zijn geldig tot dd/mm/yyyy, ticket is niet geldig op bepaalde dagen, ticket is meestal geldig voor één dag, en waarschijnlijk zijn er meer condities.

- But once you can master this amazingly complex system, you can actually get a lot of discount to travel around the country. (This will demand you to be able to read and speak Dutch fluently).
- Maar als je één keer door hebt hoe dit moeilijke systeem werkt dan kun je veel korting krijgen om door het land te reizen. (Je moet wel goed Nederlands kunnen lezen en spreken).

image

I myself don’t have a lot of experience with the public transportation (yet). One time they charged me € 20 to travel from Assen to Groningen (Normal price, without discount, second class, one-trip-only, is only € 5,40) because (they say) I didn’t check out in Groningen station. I was really sure that I checked out there, I heard the “beep” from the card scanner, but I didn’t read what it says in the screen :p. (How can i possibly read and understand all of those Dutch words in the small screen in 2 seconds).

Ikzelf heb (nog) niet veel ervaring met het openbaar vervoer. Eens brachten ze mij €20 in rekening voor een reis van Assen naar Groningen (Normale prijs, zonder korting, 2e klas, enkele reis, is slechts € 5,40) omdat (zoals ze zeiden) Ik niet uit gecheckt heb op het station in Groningen. Ik was er zeker van dat ik had uit gecheckt. Ik hoorde de “beep” van de kaart scanner, maar ik heb niet kunnen lezen wat er op het scherm stond :p (Hoe kan ik in Godsnaam all die Nederlandse woorden op het kleine beeldscherm lezen en begrijpen.) 

image

 • The window’s design of the dutch house is very big and unique.
 • De ramen van de Nederlandse huizen zijn erg groot en uniek.

image

The dutch is fond of the sun in the house. The size of the window is averagely 3/4 the size of the wall. They like to watch the life outside their house. What they don’t realise is the life outside can also see their activities inside. Make a walk in the neighbourhood in the evening and it’s practically an human exhibition. But don’t stare too long, that’s not cool. I even heard a story from one of my friend that she saw a couple were busy making love in the living room.

De Nederlanders houden van zonlicht in huis. De grootte van de ramen is ongeveer 3/4 van de grootte van de murr. Ze houden ervan om het leven op straat te zien. Wat ze zich niet realiseren is dat de mensen op straat ook hun activiteiten in huis kunnen zien. Maak maar eens een wandeling in de woonwijk op een avond en het is eigenlijk een grote menselijke tentoonstelling. Maar blijf niet te lang staren, dat is not done. Ik heb zelfs een verhaal van een vriendin gehoord dat zij een stel “bezig” zag in de woonkamer.

Well what i wrote is just my personal opinion and for a joke only. You can not generalise all the dutch like what I mentioned before but maybe some of them are recognisable :)

Wat ik hier heb geschreven is mijn persoonlijke mening en als grap bedoeld. Je kan niet de Nederlanders generaliseren zoals ik hierboven heb beschreven maar misschien wel herkenbaar :)

I will continue writing when i found another interesting thing :)

Ik zal verder gaan met schrijven als ik meer interessante dingen heb te melden :)

Perception of Distance

This conversation between me and a Dutch about his “hometown”.
First of all, here are some facts :
- Indonesia is 1,919,440 km²
- The Netherlands is 41,526 km²

Dit is een gesprek tussen mij en een Nederlander over zijn “geboortestad. Voor ik begin, hier enkele cijfers :
- Indonesië is 1,919,440 km²
- Nederland is 41,526 km²

image

I have a nice conversation with a nice dutch in a shop, let’s say his name is Pete. Here is a part of my interesting conversation with him.

Ik heb een gezellig gesprek met een aardige Nederlander in een winkel, Laten we zeggen dat hij Piet heet. Hier is een deel van mijn boeiend gesprek met hem.

….
Pete : Where do you come from?
Piet : Waar kom je vandaan?

Me : I come from Indonesia
Ik : Ik kom uit Indonesië

Pete : Do you live here in Assen?
Piet : Woon je hier in Assen?

Me : Yes, where do you live?
Ik : Ja, waar woon je?

Pete : In Assen too, do you like to live here?
Piet : Ook in Assen, vind je het leuk om hier te wonen?

Me : Yeah It’s nice, but somehow It’s too quiet for me, I used to live in a big and hectic city, Jakarta.
Ik : Jawel, het is leuk, maar soms is het te rustig voor mij. Ik was geweend om in grote en drukke stad te wonen, Jakarta.

Pete : Yeah it’s really quiet here, In the future I want to go back and live in my hometown.
Piet : Ja het is echt heel rustig hier, In de toekomst, wil ik graag terug en wonen in mijn geboortestad.

Me : Oh, where is it?
Ik : Oh, waar is dat?

Pete : Groningen (20 km from Assen, 15 minutes with train or 25 minutes with bus).
Pete : Groningen (20 km van Assen, 15 minuten met de trein of 25 minuten met de bus)

Me : Oh? Okay
Ik : Oh? Oké

….

I was amaze with his answer because this sounds very odd for me. For Indonesian standard, 15 minutes in the train means you’re going to work (even longer due to the traffic jam).

Ik was verbaas met zijn antwoord omdat het heel vreemd voor mij is. Voor Indonesische begrippen, 15 minuten in de trein betekent dat je naar het werk gaat (zelfs dat duurt langer door de files)

In Indonesia, when someone said “hometown”, usually it means that you come from somewhere far away (could be in another island or thousand km away).

In Indonesië, als iemand zegt “geboortestad”, betekent meestal dat je van ver weg komt (kan zijn van een ander eiland of honderden km ver weg).

For example : My parents live in Jakarta and their hometown is in Bali (962.18 km away, 1 hour with plane or 24 hours with a bus).

Bijvoorbeeld : Mijn ouders wonen in Jakarta en hun geboortestad is Bali
(962.18 km weg, 1 uur met het vliegtuig of 24 uur met de bus).

The Dutch & Dutchess In a Nutshell (part II)

and the story continues…

en het verhaal gaat verder…

 • They are considerably rude, but they prefer to be called “blunt”.
 • Ze zijn behoorlijk onbeschoft maar ze spreken liever van “uitgesproken eerlijkheid”.

image

If you are going to have a long conversation with a stranger, you need to be mentally prepared with the question/statement/prejusdism that possibly coming out from their mouth, they literally speak their mind.

Als je een lang gesprek start met een vreemdeling, wees voorbereid op een vraag/verklaring/vooroordel dat waarschijnlijk uit hun mond komt, ze spreken letterlijk met hun hersenen.

 • The symbol of their country is Tulips.
 • Het symbool van hun land is Tulpen.

imageActually they have more beautiful flowers other than tulips like Daffodils, Crocuses, Hyacinth, etc.

Eigenlijk hebben ze meer mooie bloemen dan tulpen zoals Narcis, Krokus, Hyacinth, enz.

 • The dutch cuisines are so simple in every single aspect. The ingredients (mostly consist of potatoes), the seasoning (salt?), the way you cook it (boiled and mashed), the time you need to prepare (15-20 minutes?), and even the taste (It’s relative, no comment).
 • De Nederlandse keuken is eenvoudig in ieder aspect. De ingrediënten (meestal aardappels), de kruiden (zout?), de manier van koken (gekookt en gestampt), hoeveel tijd het kost om het te maken (15-20 minuten?), en ook de smaak (dat is relatief, geen commentaar).

imageFor example, Give a dutch potatoes, they will make an aardappelpuree Give them vegetables, they will make a groentepuree, Give them carrots, they will make hutspot.Give them appels, they will make appelmoes. In conclusion, prepare all the ingredient, boil it, mashed it, done.

Bijvoorbeeld, Geef de Nederlander aardappels en ze maken er puree van. Geef ze groenten, maken ze een groentepuree, Geef ze wortels, maken ze hutspot, geef ze appels en ze maken appelmoes. Conclusie, Bereid alle ingrediënten, kook het, stamp het, klaar.

 • A lot of dutch own (a) pet(s).
 • Veel Nederlanders hebben (een) huisdier(en).

imageYou can guess the size of their house by inversing the size of their pet. The bigger the pet, the smaller the house and vice versa. They also treat their pet better than some children being treated in third world country. Don’t be surprise if you see more pictures of the pet hanging on the wall than family members.

Je kan raden hoe groot ze wonen door de grootte van hun huisdier. Hoe groter het dier, hoe kleiner het huis en omgekeerd. Ze behandelen hun huisdier beter dan veel kinderen in een derde wereld land worden behandeld. Wees niet verrast als je meer foto’s van een huisdier dan van familie aan de muur ziet hangen.

 • The netherlands has averagely tall inhabitants (roughly 180-185 cm for the men). The size of their car is also the other way around with the owner. It is a common sight if you see a tall dutch driving and cramping in a small car.
 • De gemiddelde Nederlander is lang (ongeveer 180-185 cm voor mannen). De grootte van hun auto is omgekeerd van de grootte van de eigenaar. Het is algemeen dat je een lange Nederlander verkrampt ziet rijden in een kleine auto.

image

 • The traffic light is geniously designed to be not visible by the person in the front line.
 • Het verkeerslicht is ontworpen om niet zichtbaar te zijn bij de persoon in de eerste rij.

image

If they stop for a traffic light, the tall dutch need to bend over and cramping (even more) in a small car to be able to see the redlight and wait (in a more cramping position) until it turns green. The other method is waiting until the driver in the second line to honk, but this method is not preferable because they can get a ticket by honking without reason (honking in traffic lights is not one of them).

Als ze stoppen voor een verkeerslicht, dan moet de lange Nederlander voor over buigen (nog meer verkrampt) in een kleine auto tot het licht groen wordt. De andere methode is om te wachten tot dat de auto achter gaat toeteren maar deze methode verdient niet de voorkeur want je loopt het risico een boete te krijgen voor onnodig toeteren. (toeteren voor een verkeerslicht behoort daartoe).

 • The divorce rate seems to be high, around 1 among 4 people (I just made up this statistic) I met are divorced or already re(-re)-married.
 • Veel huwelijken lopen uit op een scheiding, ongeveer 1 op 4 mensen (Volgens mijn eigen statistiek) die ik heb ontmoet zijn gescheiden of alweer(weer) getrouwd.

image

 • If you are invited by a dutch for a coffee/thee they will offer you one cookie. Don’t you dare to take/ask for more.
 • Als je wordt uitgenodigd door een Nederlander voor koffie/thee, dan bieden ze je één koekje aan. Waag het niet om meer te pakken/vragen.

image

Usually they just serve it right next to the cup of coffee or offer you a jar of cookies and quickly close the jar and put it back to the shelf.

Meestal serveren ze een koekje bij het kopje koffie of bieden jou een koekje in een koekjestrommel aan maar sluiten snel de trommel als je één koekje hebt gepakt, de trommel gaat weer terug in de kast.

to be continued…

wordt vervolgd…

The Dutch & Dutchess In a Nutshell (part I)

So, I have been living in the north part of The Netherland for 5 months now and I’m going to write about what I found about the people here.

Nu ik hier vijf maanden in het noorden van Nederland heb gewoond, ga ik iets schrijven over wat ik van de mensen hier vind.

 • The men use an excessive amount of hair gel.
 • De mannen gebruiken een grote hoeveelheid gel.

image

Unless they are severely bald or almost bald.

Tenzij ze kaal of bijna kaal zijn.

 • AgendaAgenda, and Agenda. Everything is scheduled which is good but in some point could be very annoying.
 • Agenda, Agenda, en Agenda. Heel veel wordt geregeld door de agenda. Dat is eigenlijk wel goed maar soms ook heel irritant.

imageTry to make an appointment to hang out together with them and if you are lucky you can hang out with them in the next couple of weeks, some take months (yes, you read it right, MONTHS).

Probeer maar eens een afspraak te maken om met een Nederlander uit te gaan, als je geluk hebt kun je misschien al wel de volgende week of weken maar soms duurt het maanden (Ja, je leest het goed, MAANDEN).

Do not try to be spontaneous, I repeat : DO NOT TRY TO BE SPONTANEOUS or you will scare them away.

Probeer niet om spontaan te zijn, Ik herhaal : PROBEER NIET OM SPONTAAN TE ZIJN anders schrik je ze af.

 • The common topic to start a conversation is "The Weather".
 • Het beste onderwerp om een gesprek te beginnen is "Het Weer".

image

You can easily start a conversation with a stranger here, just by complaining or praising the weather.

Je kunt hier heel eenvoudig een gesprek (praatje) met een vreemdeling beginnen door te klagen over het weer of het te prijzen.

 • If the conversation moves further, the following topic is most likely about their vacation (or wish or plan) to a warmer country (usually Spain, Greece, Italy or some South East Asian Countries like Thailand or Indonesia).
 • Als het gesprek verder gaat, is de vakantie het meest waarschijnlijke volgend onderwerp. Vakantie naar een warmer land (meestal Spanje, Griekenland, Italië of Zuidoost Azië zoals Thailand of Indonesië).

image

They will usually mention how warm it is based on the real temperature and feeling temperature and tell how jealous they are and wishing to visit (or move to) that country again.

Ze praten meestal hoe warm het daar is, gebaseerd op werkelijke en gevoelstemperatuur en zeggen hoe jaloers ze zijn en wensen om nogmaal het land te bezoeken of er zelfs naar verhuizen.

In this topic is also includes some complaints about how expensive the travel cost.

Met dit onderwerp, klagen ze ook over hoe duur de reis is.

 • No matter how old you are, you are still deserve and going to celebrate a Birthday Party.
 • Het maakt niet uit hoe oud je bent, je viert ieder jaar je verjaardag.

imageBy party, I mean, is no different with just a bunch of friends and/or family members coming over to have a cup of tea/coffee or dinner together. The only different part is they will bring some small present.

Wat ik hier bedoel is dat er geen verschil is tussen een stel vrienden en/of familie die langs komen voor een thee/koffie of samen eten. Het enige verschil is dat ze een klein cadeautje meenemen.

 • Cyclist - Bicycle, and other things that have wheels.
 • Fietser - Fietsen, en andere dingen die wielen hebben.

Bicycles are the most common transportation they use. It’s healthy and environmental friendly.

Fietsen zijn het meest algemene transportmiddel. Het is gezond en goed voor het milieu.

image

 • You will never know what is the dress code here. If you go to some events, you will never know whether you are wearing an appropriate piece of clothing or not.
 • Je weet niet wat de kledingvoorschriften zijn. Als je naar een bepaalde gebeurtenis gaat, weet je niet of je gepaste kleding draagt.

image

You can find people dressing like a gardener in the supermarket, you can find people who looks like they’re barely wake up in a store, you can find people in a wedding ceremony that dress like they are just going to supermarket. But I never see (yet) someone who wear suit and tie working in a garden.

Je ziet mensen in de supermarkt gekleed als tuinier, je ziet mensen in de winkel die net uit bed zijn gekomen, je vindt mensen op een huwelijksfeest die gekleed zijn alsof ze boodschappen gaan doen. Maar ik heb (nog) niemand gezien die met een pak en stropdas in de tuin werkte. 

(to be continued)…

(wordt vervolgd)…

Oh Spring D:

Oh Spring D:

Blunder

Currently I’m working as a volunteer in a “wijkcentrum”, I couldn’t really explain what that place is in English nor Indonesia, What I do there is working behind a bar (drinking bar, not prison bar) and serve drinks, mostly coffee, for these dutch people who looks for “gezellige tijd”.

This is the picture of wijkcentrum - de componist

I’m working with another Indonesian woman who have been living in The Netherlands for 38 years, and we can really laugh about how blunder can it be when it comes to culture different, here is her story.

(Lets call this Dutch guy with Jan since this is -for me- the most common Dutch people name)

Jan was having a dinner together in Indonesia with the family of his wife. His mother-in-law, just like a typical Indonesian woman, very kind, care and loving, cooked his favorite food, sardine.

She brought a big bowl of sardine for dinner for the entire family. In Indonesia its quiet common that you put the big bowl of meat and/or vegetables in the middle of the dinner table and to be divided later for the other family members. Seems like some dutch people doesn’t know this one :D.

Because Jan is the guest of honor, he may start first. But something unexpected happened. Jan took the entire big bowl of sardine for himself and start eating. 

It’s really a big surprise for the rest of the family member, but because we’re Indonesian, the most friendly and polite people in the world :p…it will be extremely impolite to correct him.

The mother in law was just grumbling in Indonesian, (that way Jan wouldn’t understand her), “what a jerk, now I need to cook something else”.

Gold, Sliver, and Bronze medal for The Nederlands in Winter Olympics 2014..for 500m and 5000m speed skating

Congratulations or Gefeliciteerd (thats what dutch people would say).

In the meantime I was looking around in the internet and found some funny comments about this,

- Dutch people (Nederlander) could relate -

"The Netherlands is so small that the only sport they are good at is only wandering around in a circle"

I think I laughed too hard when read this, and there was another comment about the above statement.

"Yeah The Netherlands is so small but still they only able to visit their family/relatives/parents 1 or 2 times per year because sitting in a train for 1 hour is considered "far"."

"So smoking weeds will improve your skating skill?"

"Smoking weeds will makes you move faster because it will slow other thing."

Well no offense for dutch people, and congratulations for those medals !!

Balada BAB

Jadi ceritanya gw akan menempuh hidup baru di belanda..ada beberapa hal kecil yang sangat mengganggu pikiran gw..yaitu cebok pake tissue..

Men..gw selalu kepikiran itu bersihnya disebelah mana coba?..sedari gw lahir sampe 24 tahun gw selalu diajarin cebok pake air

Setelah di belanda, bentukan wc-nya kaya gini :

Padahal dirumah selalu pake yang begini :

Nah jadi mulailah minggu pertama gw di belanda..gw selalu berprasangka kalo gw make tissue banyak bgt..kaya 1 roll cuma kepake buat 3 hari (jadwal gw teratur tiap hari *too much information*)

Gw kepikiran..jangan2 gw ga efisien makenya..akhirnya gw beranikan nanya ama temen gw tanpa malu2…(berhubung orang belanda itu blunt and direct)

"Please teach me how to use toilet paper efficiently, it feels like I’m wasting it too much. In Indonesia I always clean my *** with water"

Dan dengan baik hati gw dijelasin (mungkin dalem hati dia ketawa)..kalo cukup ambil 2 lembar lalu dilipat atau bahkan 1 aja (kalo rada kering, ngerti lah :D)..trus di lap..trus ulangi sampe bersih

Pantesan aja gw ngabisin bnyk..sekali ngelap gw ngambilnya bisa 10 lembar..dilipet2 trus ampe tebel udah kaya handuk..malah kadang-kadang tissuenya gw basahin *makin norak* kalo masih ada rasa rasa gatel gimana gitu :p

Akhirnya gw berkiblat pada metode yang telah diajarkan.

Read More

Border Collie - The Smartest Dog in the world

Border Collie - The Smartest Dog in the world